Gartneriet Rødmoses Venner
 

§1 Navn
Foreningens navn er “Gartneriet Rødmoses Venner”.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er:
•    at orientere om gartneriets biodynamiske dyrkning og om biodynamisk dyrkning i bredeste forstand
•    at arrangere sociale/kulturelle/uddannelsesmæssige aktiviteter, f.eks. årstidsfester, arbejdsdage,   
      kurser m.m. i forbindelse med gartneriet
•    at fremme Gartneriet Rødmoses dyrkning af biodynamiske fødevarer
•    at styrke afsætningen af gartneriets produkter
•    at arbejde for at fremtidssikre Rødmose som biodynamisk gartneri
•    at give personer med sociale udfordringer og andre særlige behov mulighed for
      at opleve og deltage i gartneriets liv, arbejde og aktiviteter

§3 Status
Foreningen vil arbejde for almen folkeoplysning om biodynamisk dyrkning og biodynamiske fødevarer generelt.

§4 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som medlemmmer for mindst det dobbelte af et husstandskontingent.

§5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og vedtager selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen mødes mindst 3 gange årligt.  Møder indkaldes ved brev eller mail med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede, uanset eventuel misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.
Ved afgørelser i bestyrelsen tilstræbes enighed.
Ved afstemninger kræves 3/4 flertal.
Stemmeafgivelse kræver tilstedeværelse.
Der tages referat fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmøder skal annonceres på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer, der har taleret, men ikke stemmeret på møderne.
           
§6 Tegningsret
Foreningen tegnes retsgyldigt af mindst 2 af bestyrelsens medlemmer, der har fuldmagt hertil efter en bestyrelsesbeslutning.

§7 Midler
Foreningens midler fremkommer gennem medlemskontingent, fondsmidler, gaver samt indtægter fra foreningens aktiviteter.

§8 Økonomiske krav og forpligtelser
Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser på foreningens vegne, og der hæftes kun med dennes midler.
Medlemmer har intet retsligt krav på foreningens formue.

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.
Den afholdes hvert år inden første juni og indkaldes pr. brev, mail eller gennem medlemsblad med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før mødet.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts.
Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Til vedtægtsændringer kræves 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Kontingentets størrelse fastlægges på generalforsamlingen.
Kontingent som personligt medlem giver ret til 1 stemme. Husstandskontingent giver ret til 2 stemmer, Forenings-, institutions- eller virksomhedskontingent giver ret til 2 stemmer.
Der kan afgives stemme ved personligt fremmøde og ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal være underskrevet af det medlem, der afgiver fuldmagten, og den, der stemmer med den. Hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt. Hvis fuldmagten er fra et husstands-, forenings-, institutions- eller virksomheds-kontingent, kan den repræsentere op til 2 stemmer.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
    1. valg af en dirigent og en referent
    2. årsberetning
    3. fremlæggelse af revideret regnskab
    4. fremlæggelse af budget
    5. fastsættelse af kontingent
    6. valg af revisor       
    7. indkomne forslag
    8. valg af bestyrelsesmedlemmer
     9. evt.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
På foreningens første generalforsamling efter den stiftende generalforsamling er halvdelen af bestyrelsen på valg og bestyrelsen beslutter eller foretager lodtrækningen om, hvem der er på valg.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne med skriftlig begrundelse anmoder bestyrelsen herom. I sådanne tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.
Indkaldelsesfristen til en ekstraordinær generalforsamling er min. 14 dage.

§10 Regnskabsåret
Regnskabsåret er kalenderåret
 
§11 Eksklusion
Udelukkelse af et medlem kan ske hvis 3/4 af den samlede bestyrelse beslutter dette. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for udelukkelsen.

§12 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 3/4 af den samlede bestyrelse beslutter det, og det efterfølgende godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling af 3/4 af de fremmødte medlemmer.

Ved opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og hensigt.

§ 13 Datering
Foreningen er stiftet den 24. februar 2011.

Seneste vedtægtsændringer: på generalforsamlingen 28. maj 2015